פ"ש ומדרש – לפרשת השבוע "וארא"

פ"ש ומדרש לפרשת וארא –  על מטות קסמים ולחשים , בימים ההם ובזמן הזה!

[השעור נערך ביום רביעי 25 בינואר, כז' בטבת]

 

 

  1. משנה, מסכת אבות, פרק ה' משנה ו

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן: פי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון, והקשת, והמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב והלוחות. ויש אומרים: אף המזיקין, וקבורתו של משה, ואילו של אברהם אבינו. ויש אומרים: אף צבת בצבת עשויה.

  1. מדרש שמות רבה פרשה ח סימן ג

"ראה נתתיך אלוהים לפרעה" (שמות ז, א). לך והפרע ממנו והבא עליו עשר מכות. אמר לו [משה]: האיך אביא עליו עשר מכות? אמר לו: "ואת המטה הזה תקח בידך [אשר תעשה בו את האותות]" (שמות ד, יז). אמר ר' יהודה: המטה משקל מ' סאה ושל סנפירינון היה ועשר מכות חקוקין עליו נוטריקון: דצ"ך עד"ש באח"ב. אמר ליה הקב"ה: בטכסיס הזה הבא עליו את המכות.

3. מדרש פרקי דרבי אליעזר, פרק לט

ר' לוי אומר: אותו המטה שנברא בין השמשות נמסר לאדם הראשון מגן עדן. ואדם מסרו לחנוך, וחנוך מסרו לנח, ונח לשם, ושם מסרו לאברהם, ואברהם ליצחק, ויצחק ליעקב, ויעקב הוריד אותו למצרים ומסרו ליוסף בנו. כשמת יוסף ושללו ביתו ,נתנה בפלטרין של פרעה. והיה יתרו אחד מחרטומי מצרים, וראה את המטה ואת האותות אשר עליו, וחמד אותו בלבו. ולקחו, והביאו ונטעו בתוך הגן של ביתו. ולא היה אדם יכול לקרב אליו עוד. כשבא משה לתוך ביתו נכנס לגן ביתו של יתרו, וראה את המטה וקרא את האותות אשר עליו. ושלף ידו ולקחו. וראה יתרו למשה ואמר: זה עתיד לגאול את ישראל ממצרים. ולפיכך נתן לו את ציפורה בתו לאישה, שנ' "ויואל משה לשבת את האיש".

4. מדרש ילקוט שמעוני תהילים רמז תתס"ט

"מטה עוזך ישלח ה' מציון". איזה מטה? זה מטה של יעקב, שנאמר "כי במקלי עברתי את הירדן הזה". והוא המטה שהיה ביד יהודה "ומטך אשר בידך". והוא המטה שהיה ביד משה "ומטה האלוהים בידו". והוא המטה שהיה ביד אהרון "וישלך אהרון את מטהו". והוא המטה שהיה ביד דוד שנאמר "ויקח מקלו בידו". והוא המטה שהיה ביד כל מלך ומלך עד שחרב בית המקדש ונגנז. ועתיד לימסר ביד מלך המשיח ובו עתיד לרדות את עו"א, לכך נאמר "מטה עוזך ישלח ה' מציון".

Tסומן בתגיות: , ,
פורסם בקטגוריה ניוזלטר 'קולנו', פרשת השבוע, תפילה

כתיבת תגובה

כתובת הדוא"ל שלכם לא תפורסם.

*

לוח תפילות ואירועים
הירשמו לניוזלטר השבועי "קולנו"